PDF

 

Guitar MP3

1) Mazurka-Chôro

2) Schottish-Chôro

3) Valsa-Chôro

4) Gavotta-Chôro

5) Chôrinho

 

5tet MP3

1) Mazurka-Chôro

2) Schottish-Chôro

3) Valsa-Chôro

4) Gavotta-Chôro

5) Chôrinho